باسکول جاده ای خاورکش تمام فلز (روی سطح)

باسکول تمام فلز