توزین سپاهان، تولیدکنند باسکول جاده ای

شـــرکــت توزیـن سـپـاهـان بـا سـابـقـه ای طـولانـی در عـرصـه تـولـیـد ، فـروش و خـدمـات پـس از فـروش انـواع سـیـسـتم هـای اتومـاسـیـون تـوزیـن ، پـروژه هـای خـاص و مـنـحـصـر بـفـرد فـعـالـیـت دارد. مجـمـوعـه مـا فـعـالـیت تـولیـدی – تـجـاری خـود را از سـال 1373 آغـاز نـمـوده کـه امـروز بـعـنـوان یـکی ازپـیـشگـامـان در عـرصـه طـراحـی و سـاخـت انـواع بـاسـکـول های جـاده ای انـواع ســیــســتـم هـای تـوزیـن ریـلی ، بـاسکـول هـای صـنـایـع فــولاد و ذوب ، صـنایـع سـنـگ در خـاورمـیـانـه بـا پـیـشـرفـتـه تـریـن تـکـنـولـوژی روز دنـیـا شـنـاخـتـه مـیـشـود. ایـن مـجـمـوعـه بـا در اخـتـیـار داشـتـن مـنـاسـب تـریـن تـجهـیـزات تـولیـد و هـمچـنـیـن بـا بـکارگـیری کـادر تـخـصـصـی و آمـوزش دیـده، مـجـمـوعـه ای مـتـخـصـص ومـجـرب را گـرد هـم آورد و بـا تـلاش مـدیـران خـود در سـرتـاسـر کـشـور و هــمچـنیـن هـمسـایـه هـای مـجـاور اعـم از (عـراق، افغانستان، تـرکمنستـان، گـرجستـان، ارمنستان و …) خـدمـات مـنـاسـب را بـه مـشـتـریـان عـزیـز ارائـه دهـد.

از مـهـم تـریـن اهـداف و دغـدغـه هـای تـوزیـن سـپـاهـان در جـهـت جـلـب رضـایـت مـشـتـریـان و هـمچـنیـن  رشـد و خـود کـفـایـی کـشـور و تـولـیـد بـاکـیـفـیـت تـریـن سـیـسـتـم هـای تـوزیـن بـوده اسـت. در مـجـمـوعـه مـا رعـایـت مـوازیـن قـانـونـی حـقـوق مـشـتـری و هـمـچـنـین ارائـه خـدمـات پـس از فـروش از اصـول اولـیـه اسـت. مـا بـرایـن بـاوریـم کـه بـالاتـریـن کـیـفـیـت در تـولـیـد مـحصـولات و خـدمـات حـق مـشـتـریـان بـوده و ایـن بـخـشـی از وظـایـف تـعـریـف شـده در مـنـشـور گــروه صـنـعـتـی تـوزیـن سـپـاهـان  اسـت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت توزین سپاهان می باشد. طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت

- Enfold WordPress Theme by Kriesi
error: Content is protected !!