جلسه مشترک مدیر عامل توزین سپاهان با نمایندگان سازمان استاندارد جهانی OIML

به همت مدیریت واحد بازرگانی خارجی شرکت توزین سپاهان، هماهنگی های لازم برای نشستی  مشترک فی مابین نمایندگان استاندارد جهانی OIML در شرکت توزین سپاهان فراهم گردید.

در ادامه ی نشست مدیرعامل تـوزیـن سپاهان ،و معاونت محترم اندازه شناسی کشور آقای مهندس امـینی،

بـا نمایندگان سازمان استاندارد جهانی ، در رابطه با استانداردهاي در حال اجرا در کشور و هم چنين دستور

العمل هاي مورد استفاده تبادل نظر گردید. در همين راستا پـس از مذاكرات تخصصي فـي مابين ، كه دست

آوردهاي خوب و موثري نيز داشت روند دريافت تاييديه هاي اين سازمان براي انواع تجهيزات صنعتی صحبت

شده  كه رايزني هاي لازم نيز انجام گرديد

This post is also available in: English